När blev Sveriges riksdag en samling mullor?

n09 (Misoka Nagatsuki)

Maria Abrahamsson (M) var den enda riksdagsledamot som motionerade om ny barnpornografilagstiftning efter det barocka mangamålet. “Skilj på mangabarn och barn av kött och blod” hette hennes motion. Hon var alltså den enda som bortom tidningsrubrikerna, där flera uttalade kritik mot nuvarande lagstiftning, gjorde något konkret för att ändra lagen. Hennes enda förslag till ändring var att lagen inte ska gälla tecknade bilder.

Justitieutskottet behandlade motionen i ett betänkande, där man rekommenderade riksdagen att rösta nej till Abrahamssons motion.

(Ur riksdagens ordbok: “Utskott – Organ som förbereder ärenden som riksdagen ska besluta om. Riksdagen utser utskotten …” Det av riksdagen utsedda justitieutskottet har här samlat ihop ett antal motioner under rubriken “straffrättsliga frågor” och rekommenderat riksdagen att rösta på ett visst sätt, så att de enskilda ledamöterna inte behöver sätta sig in i varje fråga eftersom det kommer in så många motioner. I praktiken har alltså utskotten rätt stor makt.)

Den 7 mars 2013 avslog riksdagen Abrahamssons motion, enligt utskottets rekommendation. Det är inte möjligt att se hur ledamöterna röstade eftersom röstandet skedde genom “acklamation”.

(Riksdagen förklarar: “När kammaren ska fatta beslut i ett ärende frågar talmannen om kammaren säger ja till utskottets förslag till beslut. Är det ingen ledamot som opponerar sig konstaterar talmannen att svaret är ja och bekräftar beslutet med ett klubbslag. Detta sätt att besluta kallas acklamation.”)

Maria Abrahamsson skriver om detta på Expressen Kultur och på sin blogg. Jag rekommenderar också hennes slutpläderande i riksdagen, eftersom det sammanfattar frågan på ett bra sätt. Jag publicerar protokollet i sin helhet nedan eftersom jag tycker det har (eller kommer få) viss historisk signifikans. Det är trots allt rätt anmärkningsvärt att Sverige, detta moderna land, år 2013 går emot resten av Europa och behåller en ikonoklastisk lagstiftning vars likhet bara går att finna i den muslimska världens inställning till avbildning av vissa motiv. Heja, Mullah Johansson (S) och Mullah Linander (C). (Ordförande och vice ordförande i JU.)

Här Abrahamssons anförande:

Herr talman!

I justitieutskottets betänkande nr 10 föreslår utskottet att riksdagen ska avslå mitt motionsyrkande om vad som avses med barn i brottsbalkens bestämmelse om barnpornografi. Jag finner mig i det men vill ändå använda det här tillfället till att förklara, påverka och bilda opinion så att vi så snart som möjligt ska kunna ha en rimligare lagstiftning.

Med snart 15 års perspektiv kan det som borde ha varit självklart redan från början sägas, nämligen att det måste vara lika tillåtet att skildra fiktiva barn i tecknad form som det är att skildra fiktiva barn i skrift, vilket det alltså inte är enligt den svenska barnpornografilagstiftningen.

Låt oss backa bandet till den 28 januari 2011. Svea hovrätt har fastställt tingsrättens dom mot serieexperten Simon Lundström. Lundström döms även i hovrätten för barnpornografibrott eftersom han i sin dator har lagrat tecknade mangabilder som föreställer barn i sexuella situationer. Det hjälps inte att barnen som skildras är rena fantasiprodukter och att teckningarna har lagrats som ett led i Lundströms yrkesutövning. Riksdagen har beslutat att innehav av teckningar, även sådana utan någon som helst verklighetsbakgrund, ska vara lika straffbart som innehav av foton och filmer med verkliga barnpornografiska motiv.

Med pedofilstämpel i pannan begär Lundström prövningstillstånd i Högsta domstolen. Högsta domstolen bollade över frågan till riksåklagaren för yttrande. Riksåklagaren returnerar med en uppmaning till HD som lyder: Pröva hur bestämmelserna om barnpornografibrott ska tolkas när det gäller tecknade barn!

HD våndas och vill inte säga rent ut att bestämmelserna i detta avseende strider mot grundlagen, för när det gäller tecknade barn finns det inget motiverat undantag från tryck- och yttrandefriheten.

Vissa saker komplicerar det hela, bland annat ett rambeslut i EU från 2004, det vill säga flera år efter det att den svenska lagen infördes. Rambeslutet har en rymlig definition av barnpornografi. Definitionen omfattar bland annat “realistiska bilder på ett fiktivt barn som är inblandat i handling med tydlig sexuell innebörd”.

Faktum är att i Lundströmfallet hade Högsta domstolen ett utmärkt tillfälle att ifrågasätta rådande rättsläge genom att låta EU-domstolen pröva om förbudet mot innehav av tecknade bilder är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna är garanterade i Europakonventionen, i den svenska grundlagen och också i EU:s egen rättighetsstadga. Genom att problematisera kring dessa frågor kunde Högsta domstolen ha medverkat till att vrida tiden rätt, men det gjorde man inte.

Efter ett snårigt proportionalitetsresonemang, där de höga juristerna väger in den japanska mangatraditionen och amatörmässigt funderar över bildernas konstnärliga kvalitet, landar HD i att just i det här fallet, just när det gäller Simon Lundström, ska den grundlagsskyddade yttrandefriheten väga tyngre än de skyddsmotiv för barn som var anledningen till att lagstiftningen infördes på 90-talet. Motivet som åberopades då, för snart 15 år sedan, var alltså att avbildningar av barn i sexuella situationer, även tecknade barn, är en kränkning av alla barn, av alla barn i hela världen. Men det resonemanget var förstås nonsens då, och det är lika mycket nonsens i dag. Varför skulle barn i allmänhet känna sig personligen kränkta om de råkar se en sådan teckning?

Är det så illa att moralpaniken och indoktrineringen har gått så långt att riksdagens ledamöter inte vågar lita på sitt sunda förnuft? Eller varför jämställer annars riksdagen rena fantasiteckningar av påhittade barnfigurer i sexuella situationer med foton på verkliga barn som utsätts för verkliga sexuella övergrepp? Det finns bara riksdagen att ställa till svars för denna orimliga svenska lagstiftning som förbjuder konstnärer att visa sina teckningar. Och det avgörande i sammanhanget är alltså att förbudet mot spridning av tecknade barnfigurer stämmer dåligt överens med den grundlagsgaranterade yttrandefriheten.

Herr talman! När nu Högsta domstolen inte rent ut ville underkänna lagstiftningen, och inte heller gav någon vägledning alls för bedömningen av andra fall som liknar men inte är identiska med mangafallet, vilar ett tungt ansvar på riksdagen, på oss lagstiftare, att ändra lagen och lösa den konstnärliga friheten från dessa påtvingande bojor.

Herr talman! Inte minst i tider av politiska omprövningar är det är viktigt att stå fast vid försvaret av de medborgerliga rättigheterna. Dit hör yttrandefriheten, och det var skäl nog för mig att bestämma att i dag skulle jag ta plats i talarstolen. Tack för ordet! Och för tids vinnande: Det behövs inga applåder. (Applåder) I detta anförande instämde Marianne Berg (V).

Denna post är illustrerad med en av de illustrationer som Uppsala tingsrätt ansåg var barnporr och som därför måste förverkas. Allah Akbar!

Kulturarbetare, ta ställning!

Jag lyssnade på ett två veckor gammalt (1 februari 2011) avsnitt av Nya Vågen, och ett panelsamtal mellan Elsa Westerstad (kulturredaktör Fokus, född 1975), Martin Aagård (kulturjournalist Aftonbladet, född 1971) och Arkan Asaad (författare, född 1980):

Arkan Asaad: Vad jag uppmärksammat och blivit ganska bestört av är den här domen som fälldes i går, hur man bokstavligt talat dömde vår kultur och vår frihet, att det inte handlade om barnpornografi i den här frågan.
Jag är så starkt emot … det finns inget mer avskyvärt än barnpornografi. Men i den här frågan tycker jag inte man dömde rätt i det här fallet.
Jag tycker det var så oerhört synd att man inte gick in och förklarade vad den här killen hade gjort.
Man hittade bilder som var del i hans arbete, han jobbade med det här för att kunna översätta mangaserier. Jag själv har vuxit upp med mangaserier och anime. I mina ögon, när jag såg de här bilderna tyckte jag inte att det här var okej [att dömas för sådana bilder].
Och det var så tragiskt. Vad ska man göra i framtiden, ska man börja förbjuda de här nakna älvorna som vi sätter upp i olika konstmuseer? Ska man förbjuda trollfenomen? Ska vi börja förbjuda Astrid Lindgrens böcker?

Programledaren: För de här bilderna var alltså tecknade.

Martin Aagård: Har du sett de här bilderna som han dömdes för?

Arkan Asaad: Det har jag.

Martin Aagård: För jag har bara sett nån, som hade blivit friad, och den var ju inte så uppseendeväckande kanske.

Arkan Asaad: Det är väldigt vanligt inom den japanska kulturen där man i en surrealistisk värld bygger upp de här så kallade serierna, så man vet inte om de är vuxna eller barn … Det är en uppbyggd värld som är så långt från barnpornografi man kan komma.

Programledaren: Men du menar att man borde ha en lag där inte tecknade bilder ingår som en del av barnpornografibrottet? För måste inte hovrätten fälla honom med tanke på hur lagen ser ut?

Arkan Asaad: I det här fallet, man måste ju verkligen gå in individuellt i olika fall, men jag tycker att i det här fallet borde man hämtat nån som var expert i det här och lagt fram för dem som dömmer den här killen: Vad är manga? Vad är anime? Och var kommer det ifrån? Jag tror man dömde i okunskap, och det är det som är skrämmande.

Martin Aagård: Men det verkar ju som att rätten var inte så intresserad av att döma något hårt straff, för han fick ganska låga böter för det där …

Elsa Westerstad: Men jag måste ändå fråga, det är absurt vid första anblicken och man blir väldigt upprörd och tycker att det är märkligt och en trubbig lagstiftning. Men samtidigt. Det kan ju vara så att vi måste ha den här lagen för att vi inte ska normalisera vårt sätt att se på barn i sexuella situationer, alltså underåriga.
Förstår ni att det är mer ett sätt att påverka värderingar men också ett farligt sätt att trampa på yttrandefriheten, kanske.

Martin Aagård: Fast det är en farlig väg att börja på, om man ska påverka folks värderingar i konst. Konsten måste ju ändå få prova moraliskt förkastliga områden.

Elsa Westerstad: Svar ja, men samtidigt, om man ser barnen som utsatta och utan makt på ett sätt som andra i samhället faktiskt inte har.
Madeleine Leijonhufvud gick ut och sa att då skulle man kunna prata om kränkningar mot kvinnor också, men där skulle man ändå kunna ha en diskussion om barnen som utsatta och värnlösa på ett annat sätt än andra i samhället. Jag är också emot det men jag tycker det finns en diskussion att ta.

Asaad inleder vettigt naturligtvis – klart att domen är både tragisk och skrämmande. Även om jag tycker han motsäger sig lite när han först talar om det principiellt farliga med att förbjuda teckningar, och sedan om att “gå in individuellt”, där han verkar mena att just i detta fall borde mannen inte dömts eftersom det handlade om manga.

Men det som händer sen, efter att Asaad hållit sin inledning, gör mig obehaglig till mods. Man kunde förvänta sig att de två kulturjournalisterna skulle ge Asaad eldunderstöd, renodla argumenten och unisont fördöma den lag som på ett uppenbart sätt påverkar deras yrkesutövning. Men det gör man inte.

I stället för man ett verserat kultursamtal. Aagård beskriver den bild han sett (troligen den som Aftonbladet publicerade) som “inte så uppseendeväckande kanske”. Varför säger han inte: “Men det är ju helt SJUKT att en svensk tingsrätt ansåg att den här tecknade bilden var barnporr, vart är vi på väg, det här är OACCEPTABELT, det var också därför vi publicerade bilden i Aftonbladet, för att det är vårt ansvar som kulturjournalister att göra svenskarna uppmärksamma på vad som håller på att hända i vårt land!” Kort sagt: Varför tar han inte chansen att göra det enda vettiga, nämligen att ta ställning? Tydligt, inte på det där försiktiga kulturdebattsättet.

Westerstads uttalande lämnar mig närmast mållös. Hon är alltså kulturredaktör på Fokus, Sveriges Der Spiegel. Och hon ger sitt stöd åt lagen, i den mån man kan utläsa någon åsikt ur dessa försiktiga formuleringar som väl mest kan sammanfattas i hennes slutord om att “det finns en diskussion att ta”. Så fint.

Slutligen, programledaren Jenny Aschenbrenner. Hon ska vara den objektiva och den som förklarar för lyssnarna. Och hon har ju rätt i att det är lagen snarare än domen som man bör fokusera på.

Men ändå. Hon är programledare för ett kulturprogram i Sveriges Radio. Hur kan hon förnedra sig själv till att ha en objektiv diskussion om mangadomen? Den närmaste jämförelse jag kan hitta är när folk ska ha en objektiv diskussion om homosexualitet. För det enda som är värre än öppna homofobers glåpord är de där resonerande och förment förstående fraserna om “å ena sidan, å andra sidan”.

Vissa ämnen ska inte diskuteras, om ni missförstår mig rätt. I vissa ämnen är en diskussion värderande i sig, och det enda rätta är att gå ut och ta tydlig ställning. Så som ibland sker när det handlar om rasism. Jag tänker på när dagstidningarnas chefredaktörer går samman och kör en kampanj som säger: Vi accepterar inte detta. SÅ borde Kultursverige förhålla sig till mangadomen.

Bra om mangadomen

Råkade genom Animeradion snubbla över Tomas Antilas blogg och detta inlägg om mangadomen. Läs! Det är inte bara vettigt, det är rörande också. Tomas skriver bland annat:

Jag vill att den här lagen försvinner OMEDELBART! Jag är inte pedofil och vill inte klassas som sådan. Jag är inte ett dugg intresserad av riktiga människor, och i synnerhet inte yngre personer. Verkliga människor lyssnar på mig, kramar mig och får mig att må bra och känna mig trygg, och börjar sedan hata mig och säga elaka saker om mig. Tecknade figurer gör ingenting. Dom varken hatar eller älskar. Dom existerar enbart i min fantasi. Det är det som är det magiska med tecknade figurer.

Han fortsätter:

En tecknad figur är inte en verklig människa, det är en symbol. Tecknaren kanske säger: det här är en skolflicka hon är femton år. Men när jag ser figuren tolkar jag symbolen på ett annat sätt. I mitt huvud gör jag om figuren till något jag kan relatera till. Jag ser aldrig åldrar, jag jämför alltid med mig själv. Jag ser det lite som teater; det finns en massa roller och sedan finns det folk som spelar de rollerna. Tecknaren är i regel alltid mycket äldre än den tecknade figuren. Det är tecknaren som spelar den yngre figuren, det är inte på något sätt en verklig ung person. Det är blott en tolkning, en skev verklighet, på sin höjd ganska trovärdig.

Och avslutar:

Men jag är verkligen ledsen Asuka, jag kan inte älska dig längre. Jag föll för dig redan när jag var i din ålder, och har älskat dig sen dess. (förutom ett kort Ayanami Rei-uppehåll 2005) Men tyvärr blir jag bara äldre och äldre för var dag som går, medan du fortsätter att vara fjorton år. I min fantasi är du 25 och ständigt sur över att jag inte tar itu med mitt liv. Men lagen säger att du är fjorton och jag inte får ha bilder på dig. Jag kommer ta bort dig, jag önskar bara att jag kunde ta bort dig från mitt egna minne lika lätt. Jag kommer aldrig glömma hur mycket du betydde för mig, och hur mycket jag älskade dig. Jag minns när jag såg “You can (not) advance” i våras. Jag älskade verkligen scenen när man förstod att du likt alla andra också var väldigt, väldigt ensam, och inte ville sova själv. Jag hoppas att du nån dag kan förlåta mig, men jag kunde aldrig vara den du ville att jag skulle vara.

Verkar finnas mycket mer att läsa på den bloggen, men det här var väl en bra början!

Swedish manga translator still guilty of child porn charges

Svea Hovrätt, a regional court in Sweden, today found manga translator Simon Lundström guilty of possession of child pornography, because of 51 drawn pictures (cartoons) that were considered child pornography. The court thus confirmed the verdict from July 2010 by local court Uppsala tingsrätt, but lowered the sentence a bit after scrutinising the drawn cartoons.

In a press release, Svea Hovrätt explains that “in four images, it cannot with absolute certainty be ruled that they depict children” and that “in eight images, it is uncertain if they are pornographic in the sense of the law”.

But they also write:

Regarding the remaining 39 images, the court finds that they are, from a legal perspective, to be regarded as pornographic images of children.

It should be remembered that there were no real children depicted in these images – all were cartoons. It was thus fantasy creatures that the court investigated. A bit surprised, they note that some of the “children” have “cat ears and tails”. Nevertheless, they come to this conclusion in the verdict, which I have read:

Even if some of the images do not appear real in all details, there is no doubt that they depict human beings.

Lundström is thus sentenced for child pornography of the lower degree, and has to pay a fine of 5,600 SEK (632 euro).

Lundström is Sweden’s most famous manga expert. He is teaching in this subject at the university and has translated over 80 manga, most of them published by Bonniers, Sweden’s biggest publishing house. One could expect that Bonniers would defend Lundström, since this verdict will most definitely affect their own business, but instead they chose to stop working with him, according to DN.

As a manga expert, Lundström possessed about three million pictures, that were investigated by the police. Of these three million, only 51 were considered child pornography (or 39 of them, according to Svea Hovrätt). One can also note, that out of these 51 pictures, 20 were duplicates from a backup disk.

Lundström says he is surprised at the verdict, and concludes that he must now stop working as an expert of manga in Sweden (from TT Spektra/SvD):

“I can work as a translator, but not as a manga expert, as I would need access to the erotic cartoons that exist in Japan. I’m not even allowed to visit manga artists’ homepages in Japan, since that is considered a crime”, he says.

Many are surprised that drawn cartoons, where no child has been involved in the creation process, can be deemed child pornography in Sweden. In its press release, the court explains the aim of the law:

The reason why the law has been extended to include drawn images is that such images are seen as humiliating to children at large, and not only to the child that might have been used as a model.

Personally, I’m very surprised too. I was convinced Svea Hovrätt would find Lundström not guilty – the court always has a choice to interpret the text in the law. Hopefully, Lundström will appeal to Högsta domstolen, the highest court in Sweden, and it will repeal the ruling.

I’ve chosen to illustrate this post with a painting by Gaston Goor (1902-1977), a French illustrator who worked closely with Roger Peyrefitte. This painting is now most definitely illegal to possess in Sweden. (Neither me nor my blog’s servers reside in Sweden.)

Some Swedish blog reactions to the verdict:

  • Wille at Prylfeber recommends Swedish manga fans to go through their mangas and cut out any picture that might be considered child porn in Sweden.
  • 之乎者也 on what he calls “blaspedy”.
  • Mårten Schultz analyses the verdict, and regrets that fiction, here in the form of cartoons, are not protected by the constitution.

Also read my three posts in Swedish (but with illustrations that everyone will understand), about ways other than sexual that Ecpat and other defenders of the law think are goods way to humiliate children in drawings (murder for example):

I’m still convinced this interpretation of the law will not hold, or that the law will be changed. But until then, Sweden should be considered a no-go area not only for manga fans, but for artists in general.

Swedish manga translator in court again

Sweden’s most famous manga translator Simon Lundström was convicted of possession of child pornography in July 2010. The local court in Uppsala found that 50 out of his three million images – drawn cartoons, that is, and 20 of them being duplicates from a backup drive – were to be considered child porn, since the definition of child porn in the Swedish law includes drawings.

Yesterday, Mr Lundström was up in the next court, Svea Hovrätt. The prosecutor asked for a trial behind closed doors, but the judge decided they would be open. So for the first time, the public were allowed to see what kind of images the police, prosecutor and court considered child porn. I read this report by Steamboat Willie on Facebook and publish it in its entirety here (in Swedish) for those of you who don’t want to visit Facebook:

Nu har jag precis kommit tillbaks från en något komisk – men ändå skrämmande rättegång.

Det var alltså frågan om den omdiskuterade manga-rättegången i hovrätten vars förhandlingar hölls i dag i en fullsatt rättegångssal.

Jag kan bekräfta för alla som antagit att det varit värre än man trott… Samtliga åhörare som gick därifrån var slagna av det faktum att det generellt var ovanligt oskyldiga bilder. Åklagaren yrkade så klart på stängda dörrar, men hovrätten tog det visa beslutet att avslå åklagarens begäran – så den samlade pressen kunde med egna ögon se vad som i dag av experter och åklagare räknas som barnporr. Bland annat en bild på två sedesamt tecknade seriefigurer omgivna av frukt – ätandes bananer. Inte ens min mormor hade sett detta som pornografi. Bild på bild radades upp – och expertvittnet från barnporrgruppen fick vrida ovch vända sig som en korkskruv för att få argumenten att hålla. Ett samfällt skratt hördes från publiken när hon förklarade att en figur som utför oralsex på en annan var barn för att den hade raka höfter och små bröst… Vilket i sammanhanget vore något skumt då figuren skulle föreställas vara en pojke.

Samtidigt är det en skrämmande uppvisning… Att så pass oskyldiga bilder skall leda till räfst och rättarting?

Åklagaren gjorde flera fruktlösa försök att sammankoppla bilder av så kända seriekonstnärer som Ichigo Mashimaru med avbildningar av riktiga övergrepp gjorde hela föreställningen än mer smaklös.

Åklagarens rena lögner att det finns teknik som gör att man snabbt och lätt från ett foto kan framställa vilken serieteckning som helst firekt från foton med “gratis neddladdningsbara program på internet” är en förolämpning mot alla hårt arbetande serietecknare i världen. Om det vore så enkelt – varför finns det överhuvudtaget några tecknare kvar?

Dagens citat:”Jag har bedömt bilderna som pornografiska för att de innehåller barn.” — Cecilia Wallin-Carlsson, Barnporrpolis

Faktum är att samtliga besökare här på forumet bör ta sig i akt. Om de snällaste bilderna blir fällda så lär det vara mycket få personer med serieintresse som inte har värre bilder än så hemma. Det har fokuserats på de tre bilderna med samlagsscener i domen, men minst lika intressant är de fem påklädda bilderna som bara visar strandliv.

Domen faller den 28:e Januari.

(Found through 之乎者也, who as usual makes a good reading – also in Swedish. Plus a short text in DN.)

The Steamboat’s main point is that the prosecution is a joke, and that everyone in the audience was shocked that these apparently very innocent cartoons were considered child porn. There were also laughter when the prosecutor explained that the drawn girl in a sexual act was a child because of her “slim hips and flat chest.” No wonder – it was a boy.

On the whole, I find this trial very unheimlich. It shouldn’t matter if the comics are innocent or gross. If you argue that this isn’t child porn because the drawn images are innocent, then you at the same time admit that it could be child porn if the drawn images were of a more serious nature. Which it can’t.

Because:

They

are

DRAWN!!!

For fuck’s sake.

I’m pretty sure the court will go against the text in the Swedish law and free the man. (The law in Sweden is shaped only partly by the text in the law book, and partly by the way the courts interpret the text.) Always remember that the politicians who vote for these stupid laws are often without education and though well-meaning, not very smart. That’s why we have the courts. Unfortunately we lack a constitutional court in Sweden, that is, a court that can rule laws unconstitutional, as sometimes happens in for example Germany. (On the other hand, the constitution is changed so often in Sweden that such a court probably would be superfluous.)

The verdict will be official on January 28, 2011.

Update January 28, 2011: Guilty!